Our Luxu­ry Rooms

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pi­si­cing elit. Cum dele­ni­ti dolo­rem inven­to­re ipsam labo­rio­sam magnam qui quibus­dam recu­san­dae repu­dian­dae tem­po­ra. A ape­riam dignis­si­mos dolo­rem ex fugiat harum neque, nesciunt offi­ciis quaerat quo? Debi­tis earum eum ita­que, modi per­spi­cia­tis tem­po­re vel!
Mar­szał­ka Dwo­ru (12)
Zaczy­na­jąc od :
zł180.00

 • Widok :
  Ogród
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Miko­łaj Łaysz­czew­ski, mąż Bar­ba­ry Duni­nów­ny, wła­ści­ciel dwo­ru i mająt­ku w pierw­szej poło­wie XVII wie­ku. Pod­sta­ro­ści socha­czew­ski, sędzia, a w latach 1645–1655 kasz­te­lan socha­czew­ski, był rów­nież mar­szał­kiem dwo­ru.

Pisa­rza Wiel­kie­go Księ­stwa Litew­skie­go (11)
Zaczy­na­jąc od :
zł220.00

 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Dio­ni­zy Roma­no­wicz, pisarz Wiel­kie­go Księ­stwa Litew­skie­go, wła­ści­ciel dwo­ru w Strzy­że­wie w latach 1697–1701.
Jego zada­nie pole­ga­ło na sto­sow­nym i odpo­wied­nim wyra­ża­niu w sło­wach uchwał i posta­no­wień w spra­wach publicz­nych.

Doro­ty z Nie­bo­ro­wa (10)
Zaczy­na­jąc od :
zł400.00

 • Room Size :
  30 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Doro­ta z Nie­bo­ro­wa, żona Seba­stia­na Łaysz­czew­skie­go, wła­ści­cie­la Strzy­że­wa w dru­giej poło­wie XVII wie­ku. Jej rodzi­na spo­wi­no­wa­co­na była z Kocha­now­ski­mi ( tymi od Jana Kocha­now­skie­go, auto­ra Fra­szek i Tre­nów).

Cze­śni­ka (9)
Zaczy­na­jąc od :
zł180.00

 • Room Size :
  26 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Józef Zembrzu­ski, cze­śnik, a następ­nie pod­sę­dek socha­czew­ski. Syn Hele­ny i Karo­la Zembrzu­skich, wła­ści­cie­li Strzy­że­wa w XVIII wie­ku. Strzy­żew otrzy­mał w spad­ku po rodzi­cach

Kune­gun­dy i Ada­ma (8)
Zaczy­na­jąc od :
zł180.00

 • Widok :
  Ogród
 • Room Size :
  26 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Adam Lasoc­ki z Bro­cho­wa, wła­ści­ciel dwo­ru w Strzy­że­wie w latach 1842–1855. Adam Lasoc­ki był jed­nym z bar­dziej majęt­nych wła­ści­cie­li dóbr strzy­że­wic­kich. Jego żona, Kune­gun­da, była sko­li­ga­co­na ze Skarb­ka­mi, a jej rodzo­ną sio­strą była Bar­ba­ra Wodziń­ska, bab­ka po kądzie­li Marii, miło­ści Fry­de­ry­ka Cho­pi­na.

Hele­ny i Karo­la (7)
Zaczy­na­jąc od :
zł180.00

 • Room Size :
  26 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Hele­na i Karol Zembrzu­scy, wła­ści­cie­le Strzy­że­wa w latach 1711–1729. Karol pia­sto­wał urząd pisa­rza zie­mi socha­czew­skiej

Paw­ła ze Strzy­że­wa (6)
Zaczy­na­jąc od :
zł220.00

 • Widok :
  Ogród
 • Room Size :
  30 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Paweł ze Strzy­że­wa, pierw­szy odno­to­wa­ny w XVI-wiecz­nych zapi­sach wła­ści­ciel wło­ści strzy­żew­skich. Cze­śnik socha­czew­ski, fun­da­tor kapli­cy para­fial­nej przy koście­le w Socha­cze­wie

Anny i Macie­ja (5)
Zaczy­na­jąc od :
zł180.00

 • Widok :
  Ogród
 • Room Size :
  30 sqft
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Anna i Maciej Łaysz­czew­scy, najem­cy Strzy­że­wa w XVII wie­ku.

Bar­ba­ry Duni­nów­nej (4)
Zaczy­na­jąc od :
zł220.00

 • Widok :
  Ogród
 • Room Size :
  26 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Bar­ba­ra Duni­nów­na, pierw­sza żona Miko­ła­ja Łaysz­czew­skie­go, pod­sta­ro­ście­go, sędzie­go, a następ­nie kasz­te­la­na socha­czew­skie­go. Mał­żon­ko­wie byli wła­ści­cie­la­mi dwo­ru w Strzy­że­wie w XVII wie­ku. Nagro­bek Bar­ba­ry Duni­nów­ny znaj­du­je się w kole­gia­cie łowic­kiej.

Jean Garvie (3)
Zaczy­na­jąc od :
zł180.00

 • Room Size :
  26 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Jean Garvie, żona Pete­ra Garvie, Szko­ta, współ­za­ło­ży­cie­la Towa­rzy­stwa Akcyj­ne­go Zakła­dów Żyrar­dow­skich, spół­ki powsta­łej w 1885 roku. Pań­stwo Garvie byli wła­ści­cie­la­mi dwo­ru w Strzy­że­wie na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku.

Marian­ny Hen­nen­berg (2)
Zaczy­na­jąc od :
zł180.00

 • Widok :
  Oogród
 • Room Size :
  30 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Marian­na Hen­nen­berg, wła­ści­ciel­ka Strzy­że­wa w latach 1833–1842

Łow­cze­go socha­czew­skie­go (1)
Zaczy­na­jąc od :
zł180.00

 • Widok :
  Park
 • Room Size :
  30 m2
 • Mak­sy­mal­na licz­ba osób:
  2

More Info

Jakub Zembrzu­ski, łow­czy socha­czew­ski, wła­ści­ciel dwo­ru w Strzy­że­wie na prze­ło­mie XVIII i XIX wie­ku. Brat Edwar­da, uczest­ni­ka kon­fe­de­ra­cji bar­skiej, któ­ry poległ w bitwie pod Dobrzy­niem 19 stycz­nia 1771 roku.

Login Form
Register Form
zadzwoń do nas